Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok pre Rodinné centrum
Vajnorská 100, Polus City Center, 831 04 Bratislava
1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia
Názov: Family center s.r.o.
Sídlo: Jasovská 6, 85107 Bratislava
IČO: 47204818
2. Charakteristika zariadenia
Rodinné centrum je indoorové zariadenie určené pre deti a ich rodičov, slúžiace na 
aktívny oddych a zmysluplné trávenie spoločného voľného času. Rodinné centrum sa 
zameriava aj na organizovanie tématických detských eventov (Karneval, Deň detí, 
Halloweenska party, Mikulášske oslavy, rozprávkové čítania v anglickom jazyku,
divadelné predstavenia, narodeninové oslavy a pod.). Dieťa sa môže počas pobytu 
v Rodinnom centre venovať rôznym záujmovým aktivitám, a to najmä hre s ostatnými 
deťmi s využitím detských atrakcií. Rodinné centrum poskytuje krátkodobú 
starostlivosť o deti vo veku od 6 do 12 rokov a má kapacitu 15 detí. Otváracie hodiny 
zariadenia sú PO – NE, od 10:00 do 19:00.
3. Organizácia prevádzky zariadenia
Vstup do Rodinného centra je spoplatnený hodinovou sadzbou. Aktuálny cenník
vstupov je k dispozícii na recepčnom pulte pri vstupe do priestorov zariadenia.
Pri vstupe do priestorov Rodinného centra sa nachádza zóna na prezúvanie a 
prezliekanie. Z hygienických a bezpečnostných dôvodov nie je návštevníkom 
povolený vstup do priestorov zariadenia v obuvi bez návlekov (výnimkou je 
interiérová obuv – papuče). Papuče i návleky sú k dispozícii pri vstupe do zariadenia.
Vstup dieťaťa/detí je možný v sprievode zodpovedného zástupcu (dospelá 
sprevádzajúca osoba). Zodpovedný zástupca je povinný poučiť dieťa/deti a 
usmerňovať ich správanie tak, aby nevznikli škody na zariadení alebo zdraví inej 
osoby. V Rodinnom centre je potrebné sa správať tak, aby nedochádzalo k neúmernému 
opotrebeniu detských atrakcií v dôsledku nevhodného správania sa a nedodržiavania 
návodu na použitie. 
V prípade hrubého porušenia tohto pravidla správania sa, je prevádzkovateľ 
oprávnený vykázať dieťa/deti a zodpovedného zástupcu z priestorov Rodinného
centra a to bez nároku na vrátenie vstupného. Prítomnosť personálu Rodinného 
centra nezbavuje zodpovedného zástupcu povinnosti dohliadať na dieťa. Za 
správanie a škodu spôsobenú dieťaťom/deťmi zodpovedá v plnom rozsahu 
zodpovedný zástupca. 
Pri návšteve Rodinného centra je potrebné vyvarovať sa akéhokoľvek nevhodného 
správania sa resp. rušenia či obmedzovania iných návštevníkov.
Všetky detské atrakcie a ostatné zariadenie Rodinného centra môžu byť používané 
iba v súlade s návodom na použitie a k účelu, na ktorý sú určené, podľa pokynov 
personálu. Detské atrakcie sa používajú na vlastnú zodpovednosť bez ohľadu na 
povinnosť prevádzkovateľa udržiavať tieto zariadenia v prevádzky schopnom stave. 
Za bezpečnosť zariadenia zodpovedá výrobca a dodávateľ atrakcií svojimi 
certifikátmi. Všetky pripomienky alebo závady môžu byť oznámené zodpovednému
personálu.
Pri recepčnom pulte Rodinného centra majú návštevníci možnosť zakúpiť si
nealkoholické nápoje a cukrovinky. S výnimkou kojeneckej stravy nie je dovolené 
vnášať do Rodinného centra vlastné jedlá a nápoje. Konzumácia nápojov
a cukroviniek je možná iba na miestach na to určených.
Rodinné centrum nedisponuje toaletami. V prípade potreby je možné využiť sociálne 
zariadenie obchodného centra Polus City Center, ktoré sa nachádza v blízkosti 
Rodinného centra.
Rodinné centrum je vybavené protipožiarnym systémom a elektronickou požiarnou 
signalizáciou napojenou na centrálny velín obchodného centra Polus City Center. 
Priestor Rodinného centra je monitorovaný kamerovým systémom. 
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, v prípade ak dôjde k prekročeniu maximálnej 
prípustnej kapacity, obmedziť vstup ďalších návštevníkov do priestorov Rodinného 
centra. Prevádzka môže byť z bezpečnostných dôvodov dočasne obmedzená. 
Akékoľvek nároky návštevníkov z dôvodu obmedzenia prevádzky sú vylúčené.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť vstup do priestorov chorým deťom 
a v prípade zistenia zdravotných obmedzení u dieťaťa/detí je prevádzkovateľ 
oprávnený vykázať dieťa/deti a zodpovedného zástupcu z priestorov Rodinného
centra.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za veci vnesené do priestorov a odložené 
v priestoroch Rodinného centra. Rodinné centrum nie je miestom na odkladanie 
cenností ako šperky, elektronika, doklady, finančná hotovosť, cenné nákupy atď.. 
Miestom na odkladanie šatstva a obuvi návštevníkov je zóna na prezúvanie 
a prezliekanie pri vstupe do priestorov Rodinného centra. Nájdené veci je možné si 
vyzdvihnúť u zodpovedného personálu na recepčnom pulte Rodinného centra.4. Základné pokyny pre návštevníkov Rodinnného centra
Návštevníkom Rodinného centra sa výslovne zakazuje:
- vstup do priestorov Rodinného centra v obuvi bez použitia návlekov,
- priniesť do priestorov Rodinného centra vlastné hračky, 
- priniesť do priestorov Rodinného centra ostré predmety, predmety zo skla 
a iné pre deti nevhodné a nebezpečné predmety,
- priniesť a konzumovať vlastné nápoje a jedlo (s výnimkou kojeneckej stravy),
- konzumovať nápoje a jedlo mimo miesta na to určeného,
- vstup pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok,
- fajčiť v priestoroch Rodinného centra (§ 7, Zákon č.377/2004 Z.z.),
- manipulovať s ohňom, zapalovať sviečky alebo manipulovať s akoukoľvek
zábavnou pyrotechnikou vpriestoroch Rodinného centra,
- vstup akýchkoľvek zvierat,
- vstup dospelých osôb na detské atrakcie,
- šplhanie a lezenie po bokoch atrakcií (šmýklavková veža, trampolína) a na 
miestach, ktoré na to nie sú uspôsobené (tri dekoratívne kmene stromov).
Každý návštevník Rodinného centra je povinný nielen dodržiavať Prevádzkový 
poriadok, ale aj dodržiavať pokyny zodpovedného personálu prevádzkovateľa.
5. Detské atrakcie
Trampolína je určená pre deti od 3 do 9 rokov. Trampolínu môžu využívať najviac 2 
deti súčasne a jej nosnosť je 80 kg. Akékoľvek akrobatické prvky na trampolíne sú z 
dôvodu bezpečnosti prísne zakázané.
Veža so šmykľavkou je určená pre deti od 3 rokov do 9 rokov. Vežu môžu využívať 
najviac 2 deti súčasne. Nosnosť veže je 100 kg a nosnosť šmykľavky je 80 kg.
Lezecká stena je určená pre deti od 6 do 10 rokov. Lezeckú stenu môžu využívať 
najviac 2 deti súčasne.
Detská kuchyňka je určená pre deti od 2 do 9 rokov.
Vankúšový bazénik je určený pre deti od 0 do 3 rokov.
Drevený domček pre bábiky je určený pre deti od 1 do 9 rokov.
Veľký domček so zariadením je určený pre deti od 3 do 9 rokov.
Hojdacia sieť je určená pre deti od 1 do 9 rokov. Hojdaciu sieť môžu využívať najviac 
2 deti súčasne a jej nosnosť je 90 kg.
Odrážadlá (lienka, krava, včielka) su určené pre deti od 1 do 4 rokov. Nosnosť
odrážadla je 25 kg.
Pri používaní ostatného zariadenia a hračiek sú návštevníci Rodinného centra 
povinní dodržiavať pokyny personálu prevádzkovateľa.6. Sanitačný poriadok
Čistota priestorov Rodinného centra je zabezpečovaná v zmysle nasledujúceho 
sanitačného poriadku:
Čistota všetkých podlahových krytín v priestoroch zariadenia je denne udržiavaná 
personálom prevádzkovateľa. Podlahová krytina linoleum je umývaná s použitím 
čistiacich a dezinfenkčných prostriedkov, povrch koberca je vysávaný. Povrchy 
z PVC su denne umývané s použitím čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Čistota 
nábytku i hračiek je denne udržiavaná s použitím čistiacich a dezinfekčných 
prostriedkov. Čistota zariadenia z textílií je pravidelne udržiavaná praním. Okenné 
tabule z vnútornej strany sú umývané s použitím čistiacich a dezinfekčných 
prostriedkov podľa potreby, najmenej však jeden krát do týždňa.
Umývadlo je denne umývané s použitím čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. 
Odpadkové koše umiestnené v priestoroch Rodinného centra sa denne vyprázdňujú 
a umývajú s použitím čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.
Pracovisko je zariadenie so združeným osvetlením, pričom denné svetlo prenikajúce 
cez okná zariadenia je v potrebnom rozsahu dopĺňané zo zdrojov umelého 
osvetlenia, ktorými sú žiarivkové svietidlá.
7. Evakuačný poriadok
V prípade mimoriadnych udalostí a havárií personál prevádzkovateľa bezodkladne 
informuje zodpovednú osobu prevádzkovateľa. V prípade potreby telefonicky 
kontaktujú príslušnú bezpečnostnú/záchrannú službu. Ak je nevyhnutná evakuácia 
osôb z priestorov Rodinného centra, postupuje sa podľa nasledujúceho evakuačného 
poriadku.
Po vyhlásení evakuácie je personál prevádzkovateľa vždy povinný zachovať 
rozvahu, nepanikáriť a neoznamovať návštevníkom zariadenia skutočný dôvod 
evakuácie, aby nevznikla davová panika. Jeden z pracovníkov je povinný 
kontaktovať zodpovednú osobu určenú vlastníkom objektu, v ktorom sa Rodinné 
centrum nachádza. Personál je povinný začať s evakuáciou bezodkladne po jej 
vyhlásení. Personál prevádzkovateľa Rodinného centra zabezpečí organizované 
opustenie priestorov zariadenia a odchod do bezpečných priestorov.
V prípade mimoriadnych situácií je personál prevádzkovateľa povinný kontaktovať 
príslušnú zdravotnú/bezpečnostnú službu na nasledujúcich číslach:
Centrálna ohlasovňa 112
Záchranná služba 155
Ohlasovňa požiaru 150
Polícia 158
Mestská polícia 159

 


Kontakt

Family center s.r.o.

Vajnorská 100, Polus City Center
Bratislava
831 04


0904663780